Doktorand i havsforskning / Doctoral Student in sea research 1.10.2021-30.9.2024

Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland.

Havsprofiliering vid Åbo Akademi söker en doktorand för tvärvetenskaplig havsforskning med tyngdpunkt på den marina industrins hållbarhetsomställning med start 1.10.2021, eller enligt överenskommelseAnsökningstiden har förlängts till den 13 augusti 2021, tidigare inkomna ansökningar beaktas i rekryteringsprocessen.

Bakgrund 

Sjöfarten står för 3 % av världens CO2 utsläpp. Det finns en stor samhällelig press att radikalt minska dessa utsläpp. På lång sikt räknar man med att det effektivaste sättet att minska dessa utsläpp är att övergå till nya (förnybara) bränslen. Samtidigt utgör havsvinden på Östersjön en stor möjlighet vars ekonomiska och praktiska framgång delvis hänger på lagring och/eller vidareförädling av den producerade energin. Ett alternativ är att omvandla elenergin genom så kallade Power-to-X (P2X) lösningar till kemisk energi i form av t.ex. grönt väte, som är ett potentiellt förnybart bränsle för sjöfarten. Vägen dit är kantas av många tekniska, ekonomiska och organisatoriska utmaningar. 

Mot ovannämnda bakgrund föreslås möjliga forskningsområden för den lediganslagna doktorandpositionen vara:

 • Affärsmodeller och ekonomiska förutsättningar för förnybara bränslen inom sjöfart
 • Affärsmodeller och ekonomiska förutsättningar för havsvind i industriell skala
 • Hantering av hållbarhetsfrågor i förbindelse med nollutsläpp inom sjöfart eller havsvind
 • Strategier för att överkomma socio-tekniska och socio-ekonomiska barriärer för att övergå till förnybara bränslen inom sjöfart.
 • Strategier för att överkomma socio-tekniska och socio-ekonomiska barriärer för att utnyttja havsvind till förnybara bränslen inom sjöfart

Anställningen gäller för en period på 3 år. Den kan inledas tidigast den 1 oktober 2021 eller enligt överenskommelse. Sökande med olika bakgrund och intresse för havsforskning välkomnas. I den här rekryteringen söker vi i första hand en doktorand med bakgrund i teknik eller ekonomi, men också andra områden inom havsforskningen kan komma ifråga såsom samhällsvetenskap, juridik, naturvetenskap eller olika kombinationer av relevanta huvud- och biämnen.

Havsforskningen är ett av fyra strategiska profileringsområden vid Åbo Akademi. Den högklassiga forskningen innefattar också nationellt och internationellt samarbete och forskarstudier samt bedrivs som ett samarbete mellan Fakulteten för naturvetenskaper och teknologi och Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi. Doktoranden i havsforskning förväntas vara delaktig i och bidra till en dynamisk och gränsöverskridande akademisk miljö.

Akademins forskningsprofilering Havet bygger på ett brett perspektiv på havsforskning. Fokus är mångvetenskapligt. Målsättningen med profilområdet är att finna lösningar som möjliggör samexistensen av moderna samhällen och havet och som främjar hållbar utveckling globalt. Den övergripande ambitionen med profilområdet Havet är att etablera en globalt ledande marin spetsforskningsenhet med fokus på Östersjön och på de nordiska havsområdena, inklusive arktiska marina ekosystem.

Läs mera på: https://www.abo.fi/havet 

Uppgiftsbeskrivning

Doktorandens huvudsakliga arbetsuppgift består av att arbeta med den egna doktorsavhandlingen. Därtill förväntas den anställda doktoranden bidra till undervisning, handledning eller andra administrativa uppgifter, i enlighet med de gränser som framgår ur universitetens kollektivavtal.

Den som anställs som doktorand förväntas delta och bidra till gemensamma aktiviteterna inom forskningsprofilen Havet. Dessutom kommer hen att delta i utvecklingen av profilen vid Åbo Akademi tillsammans med forskargruppen. Doktoranden hör organisatoriskt till Fakulteten för naturvetenskaper och teknik. Placeringsorten är Åbo.

Behörighet och bedömning

Vi söker en motiverad doktorand med diplomingenjörs- eller magisterexamen i industriell ekonomi, företagsekonomi, logistik, juridik eller inom ett relaterat område lämpligt för ovan beskrivna position. De erforderliga behörighetskraven och meriterna för befattningen anges nedan och kommer att utvärderas tillsammans med ansökan.

Behörighetskrav:
 • Diplomingenjörs- eller magisterexamen (eller motsvarande) i teknik eller ekonomi eller annat ovan angivet område.
 • Högklassig forskningsplan inom havsforskning.
 • Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i engelska
Meriter:
 • Tvärvetenskaplig studiebakgrund.
 • Färdigheter i analys av både kvalitativ och kvantitativ data.
 • Förmåga att arbeta självständigt för att lösa problem.
 • Förmåga att samarbeta väl i en forskargrupp (dvs. teamarbete).
 • Kapacitet att vara kreativ och organiserad.
 • Entusiasm för att arbeta i ett internationellt och tvärvetenskapligt team.

Speciellt kandidater med en tvärvetenskaplig profil uppmanas söka. Vid bedömningen av kandidaterna läggs också speciell vikt vid hur rekryteringen hänger samman med och ger mervärde åt den existerande forskningsprofilen utan att helt överlappa de forskningsinriktningar som redan är representerade inom forskargruppen. 

De sökande utvärderas på basis av studieprestationer, forskningsplan och eventuella forskningsresultat inom ämnesområdet eller närliggande ämne. Sökande kan inbjudas till intervju.

Anställningsvillkor

Doktorander följer systemet med helhetsarbetstid om 1612 timmar per år. Doktoranders studie- och handledningsavtal uppföljs årligen. Undervisning och handledning kan uppgå till maximalt 5 % av arbetstiden. Arbetsuppgifterna definieras närmare i en årlig arbetsplan.

Lönen för doktorandbefattningar följer kravnivå 2-4 för undervisnings- och forskningspersonal. Till den uppgiftsrelaterade lönedelen tillkommer en på prestationer baserad individuell lönedel i enlighet med universitetens kollektivavtal. Vid nyanställning tillämpas prövotid.

Notera att anhållan om studierätt till forskarutbildningen sker via ett separat ansökningsförfarande. Sökande som inte redan har studierätt på forskarutbildning vid fakulteten bör ansöka och uppfylla kriterierna för antagning till forskarutbildning i enlighet med principerna för antagning till doktorandprogrammen vid fakulteten  

Ansökan
 Ansökan inlämnas i det elektroniska ansökningsformuläret nedan (på www.abo.fi/rekrytering) senast 13.8.2021, kl. 15.00 (finsk tid). Stöd för den elektroniska ansökan hittas på: https://www.abo.fi/instruktion-for-elektronisk-arbetsansokan/

Till ansökan fogas följande bilagor:

 1. Ett fritt formulerat ansökningsbrev (max. en sida)
 2. Kopia av betyg över lägre och högre högskoleexamen inklusive studieprestationsutdrag (varav vitsorden framgår)
 3. Forskningsplan (vänligen notera instruktionerna nedan)
 4. Lista på max. tre referenser samt deras kontaktuppgifter
 5. CV
 6. Diplomarbete eller progradu-avhandling

Den kortfattade forskningsplanen (max två sidor, exkl. referenser) ska vara skrivet på engelska eller svenska, och beaktas vid evalueringen av de sökande. Dokumentet ska beskriva dina forskningsintressen, specifikt i fråga om det tema och ämnen som beskrivs ovan. Forskningsplanen bör även redogöra för hur en anställning som doktorand inom profilområdet Havet kompletterar dina kunskaper och tidigare erfarenheter, samt hur du kunde bygga vidare på dessa. Redogörelsen kan inkludera målsättningar för forskningen och förslag på metoder och utförande.

Kontaktinformation
 Närmare information om befattningen ges av biträdande professor Magnus Hellström, e-post: magnus.hellstrom@abo.fi och (om ansökningsprocessen) av HR-specialist Anna Lübchow, e-post: anna.lubchow@abo.fi.


 Åbo Akademi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och en ökad mångfald i alla personalgrupper.

_________________________________________

Åbo Akademi University is an internationally acknowledged research university, with an extensive responsibility for providing education in Swedish in Finland.

The ÅAU profile area the Sea offers a doctoral position in interdisciplinary sea research with emphasis on the marine industry´s adaption to sustainability starting on October 1st 2021, or as agreed. The application time has been extended until August 13th 2021, previously submitted applications will be considered in the recruitment process.

Background 

Shipping accounts for some 3% of the world’s COemissions. There is big societal pressure to radically reduce these emissions. In the long run, it seems that the most effective way to do so is to shift to new (renewable) fuels. At the same time, offshore wind power in the Baltic Sea constitutes a huge opportunity for the local economies. The economic and practical success of offshore wind power is, however, partly dependent upon the ability and the available opportunities to storage and/or refine the produced energy. One alternative is to change the generated electrical energy to chemical energy in the form of e.g. green hydrogen through so called Power-to-X (P2X) solutions. Green hydrogen (and its derivatives) is, on sight, a potential renewable fuel in shipping. The road for (green) hydrogen to a sustainable fuel in shipping is, however, subject to a number of technical, economical, and organizational challenges.

It is against this backdrop that we propose the following potential research topics for the announced doctoral position in sea research:

 • Business models and economical premises for renewable fuels in shipping
 • Business models and economical premises for industrial scale offshore wind power
 • Management of sustainability in connection to zero emissions in shipping and/or offshore wind
 • Strategies for overcoming the socio-technical and socio-economical barriers for the transition to renewable fuels in shipping
 • Strategies for overcoming the socio-technical and socio-economical barriers for the exploiting offshore wind for producing renewable fuels for ships

The selected candidate will be employed for a period of three (3) years. The employment can start on the 1st of October 2021 at the earliest or as per agreement. Persons with different backgrounds and an interest in sea research are encouraged to apply. In this recruitment, we are primarily looking for a candidate with a background in technology or business/economics, but also other areas within sea research may be applicable (such as social sciences, law, natural sciences or various combinations of relevant majors and minors). 

Thematically, the doctoral student will work with the ‘The Sea’, which is one of four strategic research profiles at Åbo Akademi University. The high-quality research embraces also national and international collaboration and doctoral studies. It is done as a cooperation between the Faculty of Science and Engineering and the Faculty of Social Sciences, Business and Economics. The doctoral student is expected to participate in and to contribute to a dynamic and boundary-spanning Academic environment.

Åbo Akademi University’s research profile ‘The Sea’ builds on a broad perspective on sea research. The focus is multi- and inter-disciplinary. Our mission is to find science-driven solutions to complex problems that enable coexistence between marine and maritime life and the modern society, and that promotes sustainable development globally. The overall objective of The Sea is to establish a world-leading marine Centre of Excellence with a focus on The Baltic Sea and the Nordic maritime areas, including Arctic marine ecosystems.

For further information, please see: https://www.abo.fi/en/the-sea/ 

Description of the position

The main task of the doctoral student will be to carry out work within the scope of the doctoral thesis. In addition, the employed doctoral student may be assigned tasks in connection to teaching, supervision or other administrative tasks in accordance with the regulations of the universities’ collective agreement.

The doctoral student is expected to participate and contribute to the joint activities within the profile area the Sea. In addition to that, the doctoral student will participate in the development of the profile area at Åbo Akademi University, in co-operation with the research group. The doctoral student will be placed at the Faculty of Science and Engineering. The position is placed in Turku.

Qualification and assessment

We are looking for a motivated doctoral student with a master’s degree in engineering, industrial management, business administration, logistics, law or other closely related field suitable for the position described above. The qualification requirements and merits for the position are defined below and will together with the application be considered in the evaluation.

Qualification requirements:
 • Master’s degree (or equivalent) in engineering, business or other field defined above.
 • A high quality research plan in sea research
 • Excellent oral and written skills in English
Merits:
 • An interdisciplinary study background
 • Analytical skills of both qualitative and quantitative data
 • Capability of independent work and problem-solving
 • Capability to co-operate within a research group (teamwork).
 • Capability to be creative and organized
 • Enthusiasm for working as part of an international and interdisciplinary team

Candidates with an interdisciplinary profile are encouraged to apply. In the evaluation of the candidates special attention is also paid to how the recruitment is connected to and gives added value to the existing research profile, without completely overlapping the research that is already represented within the research group.

The applicants are assessed on the basis of their study achievements, research plan and possible results of research in the relevant field or related subjects. The applicants can be invited to an interview.

Terms of employment

The principle of total working time (1,612 hours per year) is applied to appointed doctoral students. The individual study plan for doctoral students will be evaluated annually. A maximum of 5 % of the working hours can be dedicated to teaching and supervision. The work tasks are defined in an annual work plan.

The salary for a doctoral position will be based on levels 2-4 of the job demand level for teaching and research personnel in the salary system. In addition, there is a salary component based on personal work performance, according to the general collective agreement for universities. A trial period applies for new employees.

An applicant, who is not yet accepted as a doctoral student at the Faculty, needs to fulfil the requirements for applicants to doctoral studies according to the principles for admission to the doctoral programmes at the Faculty. Please note, that there is a separate application process for the admission to a doctoral programme at ÅAU.

Application

Submit the electronic application form below (www.abo.fi/rekrytering), no later than on August 13th 2021 at 3:00 pm (Finnish time zone). Support for submitting the electronic application can be found here: https://www.abo.fi/en/instructions-for-submitting-an-application/.

The following attachments should be submitted:

 1. A free-form application letter (max. one page)
 2. Copies of diplomas on higher and lower level (BA, MA, MSc, other) including transcript of studies (grades included)
 3. Research plan (please see instructions below)
 4. A list of max. three references and their contact details
 5. CV
 6. Diploma work or thesis

The short research plan (max. two pages, references excluded) shall be written in English or Swedish, and will be taken into account in the evaluation of the applicants. The document should describe your research interests, especially in regards to the theme and subjects described above. The research plan should also account for how an employment as doctoral student within the profile area the Sea complements your skills and previous experience, and how you would further develop these. The research plan should include research goals and suggestions on methods and execution.

Contact details

For more information on the position, please contact Associate Professor Magnus Hellström, email: magnus.hellstrom@abo.fi and (about the application process) HR-specialist Anna Lübchow, email: anna.lubchow@abo.fi.


 Åbo Akademi University is actively working for equal gender distribution and diversity across all personnel groups.Application period starts: 2021-06-04 14:00Application period ends: 2021-08-13 15:00

Share