Senior Lecturer in Information and Knowledge Management

Information in English below

Akademilektor i informationsledning

Åbo Akademi söker en akademilektor i informationsledning från och med 1.8.2018 som ska delta i att bygga upp verksamheten kring och inom det nya magisterprogrammet Governance of digitalization med fokus på kurser i informationsledning. I uppgifterna ingår såväl koordinerings-, forsknings- som undervisningsuppgifter. Akademilektorn förväntas bidra till och vara delaktig av en dynamisk och gränsöverskridande akademisk miljö inom ramen för Fakultetens för samhällsvetenskaper och ekonomis verksamhet. Läs mera om magisterprogrammet på https://www.abo.fi/en/study-programme/masters-degree-programme-in-governance-of-digitalization/

Befattningsbeskrivning:

Akademilektorns arbetsuppgifter består i första hand av undervisning och handledning i informationsledning samt därtill hörande organiserande administration med speciell fokus på undervisning och planering inom programmet, ledning och koordinering av undervisningen och samordning mellan de deltagande ämnesområdena. Akademilektorn är s.k. egenlärare för en del av de till programmet antagna studenterna, vilket innebär ett ansvarstagande för de studerandenas anpassning till Åbo Akademi och studiemiljön. ÅA-allmänna uppdrag som berör internationella magisterprogram kan därtill ingå. Akademilektorn ska samverka med lärare och forskare nationellt och internationellt och delta i den pedagogiska utvecklingen på området samt bedriva relevant forskning i anknytning till programmets tematiska områden. Akademilektorn bereds möjlighet att forska 1/3 av arbetstiden.

Akademilektorn omfattas av systemet med helhetsarbetstid om 1624 timmar per år och arbetsuppgifterna definieras närmare i en årlig arbetsplan.

Kompetenskrav:

I enlighet med Personalinstruktion för Åbo Akademi, godkänd av styrelsen 17.8.2017 krävs av en akademilektor doktorsexamen i ett för magisterprogrammet relevant ämne exempelvis informationsvetenskap, företagsekonomi eller närstående ämne, vetenskapliga meriter motsvarande docent samt pedagogisk kompetens. Därutöver räknas erfarenhet av interdisciplinärt akademiskt samarbete som en merit.

Vid bedömningen och jämförelsen av sökande till befattningen beaktas följande kriterier:

-Pedagogisk kompetens, inklusive undervisnings- och handledningserfarenhet, erfarenhet av undervisningsplanering och -utveckling, universitetspedagogiska studier eller motsvarande som bedöms i enlighet med rektors beslut om pedagogisk kompetens för lärare och forskare vid Åbo Akademi (20.6.2012)

-Vetenskaplig kompetens, vilket innefattar forskningsmeriter såsom vetenskapliga publikationer på området och medverkan i forskningsprojekt

-Interaktiv kompetens inklusive samhälleliga uppdrag inom ämnesområdet för magisterprogrammet, god samarbetsförmåga, interkulturell kompetens och administrativ erfarenhet. Meriterande är också erfarenhet av studieplanering, utbildningskoordinering och motsvarande utbildningsutvecklande arbete i universitetsmiljö.

Anställning görs efter en helhetsbedömning av skicklighet i relation till den sökandes förutsättningar att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Vid nyanställning tillämpas prövotid. Sökande kan inbjudas till intervju och ombes avge prov på undervisningsförmåga.

Språkkrav

Kraven på språkkunskaper för lärarbefattningar vid Åbo Akademi framgår av universitetslagens 78§ (558/2009) samt Instruktion om de kunskaper i svenska och finska som krävs av lärare vid Åbo Akademi (25.2.2010). Förvaltningsspråket vid Åbo Akademi är svenska, undervisningen inom magisterprogrammet ges däremot på engelska. Sökande ska uppvisa de muntliga och skriftliga färdigheterna i engelska som förutsätts för en framgångsrik skötsel av undervisningsuppgifterna. En utlänning eller icke infödd finsk medborgare kan beviljas befrielse från krav på kunskap i svenska respektive finska.

Lön och ansökan

Lönen för akademilektorer erläggs enligt kravnivå 6-7 för undervisande och forskande personal. Därtill kommer en på prestationer baserad individuell lönedel. Se lönetabell för undervisande och forskande personal.

Ansökan inlämnas i det elektroniska ansökningsformuläret nedan (på www.abo.fi/rekrytering) senast 19.2.2018, kl. 15.00 (finsk tid). Till ansökan fogas följande bilagor:

- universitetsportfölj enligt modell http://web.abo.fi/personal/uniportfolj/anvisningar inklusive publikationslista

-intyg över för uppgiften lämplig avlagd doktorsexamen

-en redogörelse (högst 3 s.) på sökandes mest relevanta erfarenheter av uppdraget inkl. eventuella motsvarande undervisningsuppdrag , forskningsuppdrag på området och erfarenhet av att ge engelskspråkig undervisning, samt en syn på utförandet av uppdraget.

- högst fem publikationer

-eventuella övriga intyg (t.ex. språkintyg, intyg över pedagogiska studier)

Information

Närmare information om befattningen ges av professor Gunilla Widén (gunilla.widen@abo.fi) och HR-specialist Solveig Vaherkylä (solveig.vaherkyla@abo.fi).

Åbo Akademi arbetar för en jämnare könsfördelning och en ökad mångfald i alla personalgrupper.

***************************************************************************************************

Senior Lecturer in Information and Knowledge Management

Åbo Akademi University invites applications for a position as Senior Lecturer in Information and Knowledge Management, starting on 1st of August 2018, to contribute to the development of activities around and within the new Master’s Programme in Governance of Digitalization, with the focus on courses in Information Management. The position includes coordination, research and teaching duties. The Senior Lecturer is expected to be part of and contribute to a dynamic and boundary-crossing academic community within the Faculty of Social Sciences, Business and Economics. Read more about the Master’s Programme at https://www.abo.fi/en/study-programme/masters-degree-programme-in-governance-of-digitalization/.

Description of the position

The Senior Lecturer’s work duties are primarily comprised of teaching and supervision in Information and Knowledge Management and the related organization and administrative tasks with a special focus on teaching and planning within the Master’s Programme, the managing and coordination of the teaching, and the coordination between the subjects involved. The Senior Lecturer is also the so-called teacher tutor for some of the students admitted to the Master’s Programme, whose duty is to support them in integrating into the study environment and community at Åbo Akademi University. General university-level assignments concerning the international master’s programmes at Åbo Akademi University may also be included. The Senior Lecturer shall collaborate with teachers and researchers at national and international levels, participate in the pedagogical development in the field, and conduct research related to the theme areas of the Master’s Programme. The Senior Lecturer is provided with an opportunity to conduct research for one third of the working hours.

The Senior Lecturer has a total working time of 1,624 hours per year, and the work tasks will be defined in detail in annual work plans.

Qualification requirements

In accordance with the Åbo Akademi University Regulations on Personnel approved by the Board on 17 August 2017, the Senior Lecturer is required to have a doctoral degree in one of the subjects relevant to the Master’s Programme, such as Information Studies, Business Administration or a closely related discipline, scientific merits that correspond to the scientific merits of a ‘Docent’, as well as pedagogical competence. Moreover, experience of interdisciplinary academic collaboration is considered a merit.

For the evaluation and comparison of applicants for the position, the following criteria will be considered:

-Pedagogical competence, including experience in teaching and supervising students, experience in the planning and development of teaching, studies in university pedagogy or corresponding education, which shall be assessed in accordance with the Rector’s decision on the pedagogical competence of teachers and researchers at Åbo Akademi University (20 June 2012).

-Scientific competence, which comprises research merits such as scientific publications in the field and contribution to research projects.

- Interactive skills, including societal assignments within the subject area relevant to the Master’s Programme, good co-operative skills, intercultural competence and administrative experience. Experience in the planning of studies, coordination of education and similar work to promote the development of university education are also considered to be merits.

The appointment will take place after an overall assessment of the candidate’s capabilities to carry out the duties included in the position. A trial period will be applicable to a new employee. Applicants may be invited to an interview and requested to demonstrate their teaching skills.

Language requirements

Requirements concerning the language proficiency for teaching positions at Åbo Akademi University are prescribed in Section 78 of the Universities Act (Universitetslagen 558/2009) and in the Guideline for proficiency in Swedish and Finnish required of teachers at Åbo Akademi University (25 February 2010). While the administrative language at Åbo Akademi University is Swedish, the teaching language in the Master’s Programme is English. The applicants shall prove their knowledge of spoken and written English as necessary to successfully perform the teaching duties. Foreigners and non-native Finnish citizens may be exempted from the requirement to have proficiency in Swedish or Finnish.

Salary and application

The salary of the Senior Lecturer is based on the Job Demand Levels 6–7 for teaching and research personnel.In addition, a salary component based on individual work performance is added to the salary. See the salary chart for teachers and researchers.

The application shall be submitted using the electronic application form below (www.abo.fi/rekrytering) by 3 p.m. (Finnish time) on 19th of February 2018. The following should be submitted as attachments to the application:

- An academic portfolio, including a list of publications, in compliance with the instructions given at http://web.abo.fi/personal/uniportfolj/anvisningar.

- A copy of the diploma of a doctoral degree relevant to the position.

- Documentation (max. 3 pages) on the applicant’s earlier experience that is most relevant for the position, including possible corresponding teaching assignments, research in the field and experience of teaching in English, as well as personal reflection on the performance of the duties of the position,

- A maximum of five publications.

- Possible other diplomas and certificates (for example, on language proficiency or pedagogical studies).

Åbo Akademi University is actively working for equal gender distribution and diversity across all personnel groups.

Ansökningstiden börjar: 2018-01-22 14:00 Ansökningstiden slutar: 2018-02-19 15:00