Universitetslärare i danska

Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd ställning nationellt och internationellt inom forskning och utbildning.

Åbo Akademi söker en universitetslärare i danska för anställning från och med 1.8.2018. Befattningen är placerad vid svenskämnet vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi (FHPT). Universitetsläraren kommer att bidra till och vara delaktig i en dynamisk och gränsöverskridande akademisk miljö inom ramen för fakultetens verksamhet.

Ämnet svenska språket ingår i utbildningslinjen för språk vid Åbo Akademi och har cirka 70 inskrivna studenter på kandidat- och magisternivå. Ämnet utbildar modersmålslärare i svenska skolor, svensklärare i finska skolor samt andra språkexperter i samhället. Utbildningen ger ett brett och mångsidigt perspektiv på svenska och nordiska språk, med huvudfokus på hur språket fungerar, varierar och förändras. Danska ingår som en obligatorisk del av studierna i svenska och även i utbildningslinjens biämne nordiska grannspråk. Svenskämnet har ett etablerat samarbete med Åbo universitet om undervisning i danska och norska.

Befattningsbeskrivning
Universitetslärarens arbetsuppgifter består i första hand av undervisning, handledning och examination. Till arbetsuppgifterna hör också studie- och kursplanering, medverkan i anordnandet av urvalsprov, deltagande i studierådgivning och andra studieadministrativa uppgifter. Undervisningen är i huvudsak inriktad på danska språket och dansk/nordisk litteratur. Beroende på den sökandes intressen kan även andra lingvistiskt eller litteraturvetenskapligt inriktade kurser komma i fråga. Universitetsläraren i danska skall även fungera som kontaktperson för nordiskt studentutbyte. En tredjedel av arbetstiden kan reserveras för egen forskning.

Universitetslärare omfattas av systemet med helhetsarbetstid om 1624 timmar per år. Arbetsuppgifterna definieras närmare i en årlig arbetsplan (i enlighet med Personalinstruktion för Åbo Akademi, godkänd av styrelsen 17.8.2017).

Vid nyanställning tillämpas prövotid.

Behörighetsvillkor
Av universitetslärare krävs, enligt styrelsens beslut, pedagogisk kompetens och doktorsexamen i undervisningsämnet eller närstående ämne (danska eller nordisk filologi). Högre högskolexamen kan komma i fråga ifall undervisningen till sin karaktär är sådan att doktorsexamen inte kan anses nödvändig. En universitetslärare som inte avlagt doktorsexamen kan endast ha undervisningsuppgifter inom grundutbildningen. Erfarenhet av undervisning i danska som främmande språk är meriterande.

Vid bedömningen och jämförelsen av sökande till befattningen beaktas följande kriterier i den nedan prioriterade ordningen:

  • Pedagogisk kompetens (60 %), inklusive undervisnings- och handledningserfarenhet, erfarenhet av undervisningsplanering och -utveckling, universitetspedagogiska studier eller motsvarande som bedöms i enlighet med rektors beslut om pedagogisk kompetens för lärare och forskare vid Åbo Akademi (20.6.2012).
  • Vetenskaplig kompetens (30 %), vilket innefattar forskningsmeriter såsom vetenskapliga publikationer på området, forskningsplanens relevans och kvalitet
  • Samverkan (10 %) inklusive samhälleliga uppdrag, erfarenhet av att samverka i nationella och internationella nätverk samt god samarbetsförmåga och administrativ förmåga.

Anställning görs efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential i relation till den sökandes förutsättningar att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Allmänna språkkrav
Undervisnings- och examensspråket vid Åbo Akademi är svenska. Kraven på språkkunskaper för lärarbefattningar vid Åbo Akademi framgår av universitetslagens 78 § (558/2009) samt i 1-2 § i Instruktion om de kunskaper i svenska och finska som krävs av lärare vid Åbo Akademi (25.2.2010). Befattningsinnehavaren ska ge undervisningen på danska. För att framgångsrikt kunna utföra uppgifterna förutsätts av befattningsinnehavaren utmärkta kunskaper i danska. Utländsk eller icke-infödd finsk medborgare befrias från kravet på kunskaper i svenska respektive finska.

Lön
Lönen erläggs enligt kravnivå 5-6 för undervisande och forskande personal. Därtill kommer en på prestationer baserad individuell lönedel. Vänligen se lönetabellen för undervisande och forskande personal.

Ansökan
Ansökan inlämnas i det elektroniska ansökningsformuläret nedan (på www.abo.fi/rekrytering) senast 23.2.2018, kl. 15.00 (finsk tid). Till ansökan fogas följande bilagor:

  • universitetsportfölj enligt modellen: http://web.abo.fi/personal/uniportfolj/anvisningar inklusive publikationslista
  • forskningsplan (högst 3 s.)
  • en redogörelse (högst 2 s.) på sökandes mest relevanta erfarenheter för uppdraget
  • intyg över för uppgiften lämplig avlagd doktorsexamen
  • eventuella övriga intyg (språkintyg, intyg över pedagogiska studier)
  • kontaktuppgifter till två referenser

Information
Närmare information om befattningen ges av ämnesansvarig professor i svenska Saara Haapamäki (tfn +358 2 215 4351, e-post: saara.haapamaki@abo.fi) eller HR-specialist Jenni Kronqvist (tfn +358 2 215 3447, e-post: jenni.kronqvist@abo.fi).

Åbo Akademi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och en ökad mångfald i alla personalgrupper.

Ansökningstiden börjar: 23.01.2018 15:30 Ansökningstiden slutar: 23.02.2018 15:00