Doctoral student in the Citizens and Democracy -Doctoral Network

Information in English below

Doktorand till doktorandnätverket Citizens and Democracy - Doctoral Network in Public Opinion and Political Behavior

Åbo Akademi söker en doktorand i statskunskap eller offentlig förvaltning. Vi rekryterar en heltidsanställd doktorand med lön för högst fyra år med start 1.8.2018 eller enligt överenskommelse. Doktoranden placeras vid Institutet för samhällsforskning som är verksamt i Åbo och i Vasa i ett nära samarbete med det statsvetenskapliga ämnesklustret. Man blir doktorand i något av ämnena: statskunskap (Åbo), offentlig förvaltning (Åbo) eller statskunskap med masskommunikation (Vasa). Den aktuella doktorandplatsen är tematisk och faller inom ramen för politisk opinion och politiskt beteende. Mer konkret är vi intresserade av deltagardemokrati och dess effekter.

Mer information gällande doktorandnätverket via hemsidan: http://www.abo.fi/forskning/doctoralnetworkpobe

Behörighetskrav och anställningsvillkor

Denna utlysning är öppen för dem som har en magisterexamen. Sökande som inte redan har en tilltänkt handledare vid Åbo Akademi vid institutet för samhällsforskning eller vid ämnet statskunskap eller offentlig förvaltning ombes kontakta professor Kimmo Grönlund (kimmo.gronlund@abo.fi).

Sökande som inte redan har studierätt på forskarutbildning vid fakulteten bör uppfylla kriterierna för antagning till forskarutbildning i enlighet med principerna för antagning till doktorandprogrammen vid fakulteten.

Sökande till doktorandplatserna ska lämna in en forskningsplan (max 10 000 tecken), skriven på engelska eller svenska. Forskningsplanen ska innehålla följande moment:

 • Abstrakt (max ½ A4)
 • Genomförande (tidtabell, preliminär finansieringsplan) och forskningsmiljö samt källförteckning inklusive titel, forskningsöversikt, forskningsfrågor och metodologi samt en tidsplan för avhandlingsarbetet.
 • Bakgrund (teoretisk och empirisk förankring)
 • Undersökningens syfte och frågeställning
 • Forskningsmetoder och -material samt eventuella risker och etiska överväganden

Doktorander följer systemet med helhetsarbetstid om 1624 timmar per år. Doktoranders studie- och handledningsavtal uppföljs årligen. Lönen för doktorandbefattningar följer kravnivå 1-4 för undervisnings- och forskningspersonal. Till den uppgiftsrelaterade lönedelen tillkommer en på prestationer baserad individuell lönedel i enlighet med universitetens kollektivavtal. Vid nyanställning tillämpas prövotid. Doktorandens huvudsakliga arbetsuppgift är arbete med egen avhandling. Doktoranderna förväntas bidra till institutet eller ämnet i enlighet med de gränser som framgår ur universitetens kollektivavtal. Anställda doktorander ska vara en aktiv del av den existerande forskningsmiljön i Åbo/Vasa.

Ansökan

Lämna in en elektronisk ansökan nedan (www.abo.fi/jobb) med följande bilagor:

 1. Fritt formulerat ansökningsbrev
 2. Kopia av betyg över lägre och högre högskoleexamen inklusive studieprestationsutdrag (varav vitsorden framgår)
 3. Forskningsplan (högst 10 000 tecken)
 4. Namn på handledare eller tilltänkt handledare
 5. CV

Ansökningstiden utgår onsdagen den 28 februari 2018 kl. 15.00 (finsk tid).

För mer information om platserna och ansökningsprocessen, vänligen kontakta professor Kimmo Grönlund (kimmo.gronlund@abo.fi) eller HR-specialist Solveig Vaherkylä (solveig.vaherkyla@abo.fi).

Åbo Akademi arbetar för en jämnare könsfördelning och en ökad mångfald i alla personalgrupper.


***********************************************************************************************

Doctoral student in the “Citizens and Democracy” Doctoral Network in Public Opinion and Political Behavior (PoBE) for the period of 1 August 2018–31 July 2022 or as agreed

Åbo Akademi University is looking for a doctoral student majoring in Political Science or Public Administration. We are recruiting a doctoral student to a salaried full-time position for a maximum of four years. The position is hosted by the Social Science Research Institute, which operates on the campuses of Turku and Vaasa in close collaboration with the subject cluster of Political Science and related subjects. The position involves doctoral studies in one of the following subjects: Political Science (Turku), Public Administration (Turku) or Political Science and Mass Communication (Vaasa). Thematically, the doctoral studies fall within the areas of political opinion and political behavior. In more concrete terms, we are interested in participatory democracy and its impact.

More information about the “Citizens and Democracy” Doctoral Network is available online at http://www.abo.fi/forskning/doctoralnetworkpobe.

Qualification requirements and terms of employment

The position is open for applications by individuals holding a master’s degree AND with an assigned or possible supervisor at Åbo Akademi University within the Social Science Research Institute or within the subject of Political Science or Public Administration.

Applicants who have not yet been granted a right to conduct postgraduate/doctoral studies within the Faculty must meet the criteria for admission to postgraduate/doctoral education in accordance with the Faculty’s doctoral program policy.

Applicants to the doctoral student position are required to submit a research plan (max. 10,000 characters) in English or Swedish. The research plan shall include the following:

 • Abstract (max. ½ A4)
 • Implementation (timetable, preliminary plan for funding) and research environment as well as a list of sources, including the titles, research overview, research questions and methodology, and the time plan for the thesis work
 • Background (theoretical and empirical framework)
 • Purpose and questions of the research
 • Research methods and materials as well as possible risks and ethical considerations.

The doctoral student has a total working time of 1,624 hours per year. The agreements concerning doctoral studies and supervision are reviewed annually. The salary of the doctoral student is based on the Job Demand Levels 1-4 for teaching and research personnel. In addition to the task-related component, a salary component based on individual work performance is added to the salary in accordance with the General collective agreement for universities. A trial period will be applicable to a new employee. The doctoral student’s primary task is to work on his/her own thesis. Doctoral students are expected to contribute to the activities of the institute or subject in accordance with the limits specified in the General collective agreement for universities. The employed doctoral student shall be an active part of the existing research community in Turku and/or Vaasa.

Application

Submit your application electronically via the link below (www.abo.fi/jobb) together with the following attachments:

 1. A free-format letter of application
 2. Copies of the bachelor's and master’s degree diplomas, including the study record (with grades)
 3. Research plan (max. 10 000 characters)
 4. Name of the assigned supervisor or a possible supervisor
 5. Your CV

The closing date for applications is Wednesday 28th of February 2018 at 3 p.m. (Finnish time).

For more information regarding the position and the recruitmentprocess, please contact Professor Kimmo Grönlund (kimmo.gronlund@abo.fi) or HR-specialist Solveig Vaherkylä (solveig.vaherkyla@abo.fi).

Åbo Akademi University is actively working for equal gender distribution and diversity across all personnel groups.

Ansökningstiden börjar: 2018-01-24 12:00 Ansökningstiden slutar: 2018-02-28 15:00