Project Researcher at the Social Science Research Institute

Information in English below

Projektforskare till Institutet för samhällsforskning

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi söker en projektforskare till Institutet för samhällsforskning från och med den 1.8.2018 eller enligt överenskommelse.

Institutet för samhällsforskning (Samforsk) är ett forskningsinstitut vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi. Institutets syfte är att bedriva och främja samhällsforskning. Särskilda tyngdpunkter är demokratiforskning och forskning i val, väljarbeteende och samhällsopinion. Samforsk genomför forskningsprojekt och utredningar, publicerar forskningsresultat (särskilt i referee-tidskrifter), ordnar seminarier, symposier och konferenser. Institutets personal deltar i viss mån i utbildningen i statskunskap och offentlig förvaltning samt ordnar forskarutbildning i samarbete med dessa ämnen. Samforsk är en del av the Finnish Centre for Democracy Research och har ett intensivt samarbete med liknande forskningsinstitut inom områdena deliberativ demokrati, demokratiska innovationer och valforskning världen över. Våra främsta internationella samarbetspartners finns vid Stanford University, University of Canberra, KU Leuven, Goethe Universität i Frankfurt, Universität Stuttgart, Göteborgs universitet och Uppsala Universitet.

Projektforskarens arbete kan huvudsakligen skötas i Åbo eller Vasa men flexibilitet att röra sig mellan orterna krävs.

Arbetsbeskrivning

Projektforskarens främsta uppgifter är att planera och genomföra forskningsprojekt inom institutets tyngdpunktsområden. Hen arbetar tillsammans med forskningschefen för att utveckla de vetenskapliga processerna vid institutet. Projektforskaren ansvarar för opinionsundersökningar, speciellt den finska valundersökningen (FNES) och den finlandssvenska Barometern. Hen arbetar med intervjuundersökningar, survey-design, datahantering, dataanalys och tolkning av resultat. Projektforskaren förväntas vara initiativtagande och tillsammans med personalen vid Samforsk och fakulteten i övrigt ansöka om forskningsfinansiering. Egen forskning ingår i arbetet och projektforskaren förväntas skriva vetenskapliga artiklar tillsammans med andra forskare.

Projektforskaren omfattas av systemet med helhetsarbetstid om 1624 timmar per år och arbetsuppgifterna definieras närmare i en årlig arbetsplan.

Kompetenskrav

Projektforskaren bör ha doktorsexamen i ett samhällsvetenskapligt ämne. Pedagogisk kompetens är en merit som krävs i tillämpliga delar av all forskande och undervisande personal. Projektforskaren bör ha mycket goda kunskaper i och gedigen erfarenhet av survey-forskning, inklusive enkätdesign och datainsamling. Projektforskaren förväntas behärska avancerad statistisk dataanalys (minst med hjälp av SPSS, kunskaper i R eller Stata är önskvärda). Erfarenhet av experimentell logik och forskning är meriterande.

Vid bedömningen och jämförelsen av de sökande beaktas följande kriterier, med tyngd på de två första, i den nedan prioriterade ordningen:

- Vetenskaplig kompetens, vilket innefattar vetenskapliga publikationer på området och inhämtad extern forskningsfinansiering.

- Samverkan, inklusive samhälleliga uppdrag, ledarskapserfarenhet, erfarenhet av att samverka i nationella och internationella nätverk samt god samarbetsförmåga.

- Pedagogiska meriter, inklusive undervisnings- och handledningserfarenhet, erfarenhet av undervisningsplanering och -utveckling, universitetspedagogiska studier eller motsvarande som bedöms i enlighet med rektors beslut om pedagogisk kompetens för lärare och forskare vid Åbo Akademi.

Anställning görs efter en helhetsbedömning av skicklighet i relation till den sökandes förutsättningar att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Vid nyanställning tillämpas prövotid.

Av projektforskaren förutsätts utmärkta kunskaper i svenska och engelska. Utöver detta krävs för arbetet tillräckliga kunskaper i finska. Annan språkkunskap är meriterande.

Vid Åbo Akademi tillämpas individuell lönesättning. Lönen för projektforskaren utbetalas enligt kravnivå 5-6. Därutöver tillkommer en på individuella prestationer baserad lönedel. Se universitetens lönetabell.

Till ansökan fogas:

  • meritförteckning (CV) och publikationsförteckning enligt Åbo Akademis modell för universitetsportfölj: http://web.abo.fi/personal/uniportfolj/anvisningarforuniportfolj.pdf.
  • Förteckning över fem för arbetet mest relevanta publikationer som vid senare skede kan ombes skickas in i sin helhet
  • En avsiktsförklaring där den sökande redogör för sin syn på uppdraget med fokus på forskning (högst 3 sidor).

Ansökan inlämnas i det elektroniska ansökningsformuläret nedan (www.abo.fi/rekrytering) senast onsdagen 28.2.2018, kl. 15.00 (finsk tid).

Information

Uppgifter om anställningen ges av professor Kimmo Grönlund (kimmo.gronlund@abo.fi) eller HR-specialist Solveig Vaherkylä (solveig.vaherkyla@abo.fi).

Åbo Akademi arbetar för en jämnare könsfördelning och en ökad mångfald i alla personalgrupper.

**************************************************************************************************

Project Researcher at the Social Science Research Institute

The Faculty of Social Sciences, Business and Economics invites applications for a Project Researcher position within the Social Science Research Institute starting on 1 August 2018 or as agreed.

The Social Science Research Institute (Samforsk) is a research institute within the Faculty of Social Sciences, Business and Economics at Åbo Akademi University. The purpose of the institute is to conduct and promote research in social sciences. Special focal areas include research on democracy and elections, voting behavior and public opinion. The institute carries out research projects and surveys, publishes reports on research results (especially in peer reviewed journals), and arranges seminars, symposiums and conferences. The members of the staff contribute, to a certain extent, to teaching in Political Science and Public Administration, and arrange post-graduate and doctoral education in co-operation with these subjects. Being a part of the Finnish Centre for Democracy Research (FinDem), the institute collaborates globally with corresponding research institutes within the areas of deliberative democracy, democratic innovations and electoral research. The main international collaborative partners include Stanford University, the University of Canberra, KU Leuven, Goethe University Frankfurt, the University of Stuttgart, the University of Gothenburg and Uppsala University.

The majority of Project Researcher’s duties can be carried out either in Åbo (Turku) or Vasa (Vaasa), but flexibility to move between these locations is required.

Job description

The main tasks of the Project Researcher are to plan and implement research projects within the focal areas of the institute. He/she will work together with the Research Director to develop the scientific processes within the institute. The Project Researcher is in charge of opinion surveys, especially the Finnish National Election Survey (FNES) and the opinion survey among the Swedish-speaking population in Finland (Barometer). The work tasks involve interview surveys, survey design, data management, data analyses and interpretation of outcomes. The Project Researcher is expected to be enterprising and, jointly with the other staff members of the institute and the Faculty, active in applying for research funding. He/she is expected to write scientific articles in collaboration with other researchers. Independent research is also an essential aspect of the work.

The Project Researcher has a total working time of 1,624 hours per year, and the work tasks will be defined in detail in annual work plans.

Qualification requirements

The Project Researcher is required to have a doctoral degree in the field of social sciences. Pedagogical competence is considered a merit and required by all members of research and teaching staff. The Project Researcher is required to have good knowledge of and profound experience in survey-based research, including questionnaire design and data collection. The Project Researcher is expected to master advanced methods of statistical data analysis (SPSS as a minimum; knowledge of R or Stata is desired). Experience of experimental logic and research is considered a merit.

For the assessment and comparison of applicants, the following criteria will be evaluated in the given order of priority, with an emphasis on the first two items:

- Scientific competence, which comprises scientific publications in the field and success in raising external research funding.

- Interactive skills, including societal assignments, leadership experience, experience of collaboration in national and international networks, as well as good co-operative skills.

- Pedagogical merits, including experience in teaching and supervising students, experience in the planning and development of teaching, studies in university pedagogy or corresponding education, which shall be assessed in accordance with the Rector’s decision on the pedagogical competence of teachers and researchers at Åbo Akademi University.

The appointment will take place after an overall assessment of the candidate’s capabilities to carry out the duties included in the position.

A trial period will be applicable to a new employee.

The Project Researcher is required to have excellent proficiency in Swedish and English. In addition, sufficient knowledge of Finnish to manage the tasks is required. Knowledge of other languages is considered a merit.

An individual salary system is applied at Åbo Akademi University. The salary of the Project Researcher is based on the Job Demand Levels 5-6. In addition, a salary component based on individual work performance is added to the salary. See the salary charts.

The following should be submitted as attachments to the application:

  • A list of five publications that are most relevant for the position; the applicant may be requested to provide the entire publications at a later stage.
  • A letter of motivation including the applicant’s personal reflection concerning the position, with a focus on research (max. 3 pages).

The application shall be submitted using the electronic application form below (www.abo.fi/rekrytering) by 3 p.m. (Finnish time) on Wednesday, 28th of February 2018.

More information regarding the position and the recruitment process is provided by Professor Kimmo Grönlund (kimmo.gronlund@abo.fi) or HR-specialist Solveig Vaherkylä (solveig.vaherkyla@abo.fi).

Åbo Akademi University is actively working for equal gender distribution and diversity across all personnel groups.

Ansökningstiden börjar: 2018-01-24 13:00 Ansökningstiden slutar: 2018-02-28 15:00