Director of Research at the Social Science Research Institute

Information in English below

Forskningschef till institutet för samhällsforskning

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi söker en forskningschef till Institutet för samhällsforskning från och med den 1.8.2018 eller enligt överenskommelse.

Institutet för samhällsforskning (Samforsk) är ett forskningsinstitut vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi. Institutets syfte är att bedriva och främja samhällsforskning. Särskilda tyngdpunkter är demokratiforskning och forskning i val, väljarbeteende och samhällsopinion. Samforsk genomför forskningsprojekt och utredningar, publicerar forskningsresultat (särskilt i referee-tidskrifter), ordnar seminarier, symposier och konferenser. Institutets personal deltar i viss mån i utbildningen i statskunskap och offentlig förvaltning samt ordnar forskarutbildning i samarbete med dessa ämnen. Samforsk är en del av the Finnish Centre for Democracy Research och har ett intensivt samarbete med liknande forskningsinstitut inom områdena deliberativ demokrati, demokratiska innovationer och valforskning världen över. Våra främsta internationella samarbetspartners finns vid Stanford University, University of Canberra, KU Leuven, Goethe Universität i Frankfurt, Universität Stuttgart, Göteborgs universitet och Uppsala Universitet.

Forskningschefens arbete kan huvudsakligen skötas i Åbo eller Vasa men månatlig närvaro i Åbo och närvaro enligt överenskommelse i Vasa krävs.

Arbetsbeskrivning

Vi söker en akademisk ledare och en strategisk tänkare som kan inspirera ett ganska litet men framgångsrikt team på olika nivåer i forskarkarriären. Forskningschefen leder institutets operativa verksamhet och fungerar som chef för personalen. I ett nära samarbete med föreståndaren leder hen forskningen. Forskningschefen initierar nya forskningsprojekt och ansöker om finansiering för dem. För tillfället har institutet åtta externt finansierade forskare och fyra doktorander. Forskningschefen har ett särskilt ansvar för att den externa finansieringen hålls på en god nivå. Egen forskning ingår i befattningen.

Forskningschefen omfattas av systemet med helhetsarbetstid om 1624 timmar per år och arbetsuppgifterna definieras närmare i en årlig arbetsplan.

Kompetenskrav

Forskningschefen bör ha doktorsexamen i ett samhällsvetenskapligt ämne, vetenskaplig kompetens som motsvarar docent och gedigen forskningserfarenhet inom institutets tyngdpunktsområden. Pedagogisk kompetens är meriterande och krävs i tillämpliga delar av all forskande och undervisande personal. Forskningschefen bör ha erfarenhet av att leda en vetenskaplig organisation och stor erfarenhet av att ha erhållit forskningsfinansiering i konkurrens och med framgång ha lett forskningsprojekt. Erfarenhet av undervisning och handledning, särskilt av doktorander, är mycket meriterande.

Vid bedömningen och jämförelsen av de sökande beaktas följande kriterier, med tyngd på de två första, i den nedan prioriterade ordningen:

- Vetenskaplig kompetens, vilket innefattar vetenskapliga publikationer på området och inhämtad extern forskningsfinansiering.

- Samverkan och ledarskap, inklusive samhälleliga uppdrag, ledarskapserfarenhet, erfarenhet av att samverka i nationella och internationella nätverk samt god samarbetsförmåga.

- Pedagogiska meriter, inklusive undervisnings- och handledningserfarenhet, erfarenhet av undervisningsplanering och -utveckling, universitetspedagogiska studier eller motsvarande som bedöms i enlighet med rektors beslut om pedagogisk kompetens för lärare och forskare vid Åbo Akademi.

Anställning görs efter en helhetsbedömning av skicklighet i relation till den sökandes förutsättningar att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Vid nyanställning tillämpas prövotid.

Av forskningschefen krävs utmärkta kunskaper i engelska. Forskningschefen förväntas lära sig tillräcklig svenska inom tre år från anställningens början för att framgångsrikt kunna sköta uppdraget. Kunskaper i finska och andra språk är meriterande.

Vid Åbo Akademi tillämpas individuell lönesättning. Lönen för forskningschefen utbetalas enligt kravnivå 7. Därutöver tillkommer en på individuella prestationer baserad lönedel. Se universitetens lönetabell.

Till ansökan fogas:

  • meritförteckning (CV) och publikationsförteckning enligt Åbo Akademis modell för universitetsportfölj: http://web.abo.fi/personal/uniportfolj/anvisningarforuniportfolj.pdf.
  • Förteckning över fem för arbetet mest relevanta publikationer som vid senare skede kan ombes skickas in i sin helhet
  • En avsiktsförklaring där den sökande redogör för sin syn på uppdraget med fokus på forskning och ledarskap (högst 3 sidor).

Ansökan inlämnas i det elektroniska ansökningsformuläret nedan (www.abo.fi/rekrytering) senast onsdagen 28.2.2018, kl. 15.00 (finsk tid).

Information

Uppgifter om anställningen ges av professor Kimmo Grönlund (kimmo.gronlund@abo.fi) eller HR-specialist Solveig Vaherkylä (solveig.vaherkyla@abo.fi).

Åbo Akademi arbetar för en jämnare könsfördelning och en ökad mångfald i alla personalgrupper.

**************************************************************************************************

Director of Research at the Social Science Research Institute

The Faculty of Social Sciences, Business and Economics invites applications for the position of Director of Research within the Social Science Research Institute starting on 1 August 2018 or as agreed.

The Social Science Research Institute (Samforsk) is a research institute within the Faculty of Social Sciences, Business and Economics at Åbo Akademi University. The purpose of the institute is to conduct and promote research in social sciences. Special focal areas include research on democracy and elections, voting behavior and public opinion. The institute carries out research projects and surveys, publishes reports on research results (especially in peer reviewed journals), and arranges seminars, symposiums and conferences. The members of the staff contribute, to a certain extent, to teaching in Political Science and Public Administration, and arrange post-graduate and doctoral education in co-operation with these subjects. Being a part of the Finnish Centre for Democracy Research (FinDem), the institute collaborates globally with corresponding research institutes within the areas of deliberative democracy, democratic innovations and electoral research. The main international collaborative partners include Stanford University, the University of Canberra, KU Leuven, Goethe University Frankfurt, the University of Stuttgart, the University of Gothenburg and Uppsala University.

While the majority of the Director of Research´s duties can be performed either in Åbo (Turku) or Vasa (Vaasa), the position requires presence in Turku on a monthly basis and in Vaasa according to an agreement.

Job description

We are looking for an academic leader and strategic thinker with the ability to inspire a small but successful team of individuals at varying levels of their researcher career. The Director of Research is in charge of the operational management of the institute and serves as the head of staff. He/she will lead the research activities in close co-operation with the Director of the Institute. The Director of Research will initiate new research projects and apply for project funding. For the time being, there are eight researchers and four doctoral students working on external funding. The Director of Research has a particular responsibility for ensuring the continued proper level of external funding. Independent research is also an essential aspect of the work.

The Director of Research has a total working time of 1,624 hours per year, and the work tasks will be defined in detail in annual work plans.

Qualification requirements

The Director of Research is required to have a doctoral degree in the field of social sciences, scientific competence that corresponds to the scientific merits of a ‘Docent’ (Adjunct Professor) and solid research experience within the institute’s focal areas. Pedagogical competence is considered a merit and required from all research and teaching staff. He/she is required to have experience in leading a scientific organization, and extensive experience in raising competitive funding for research and successfully leading research projects. Experience in teaching and supervision of doctoral students, in particular, is considered a merit.

For the assessment and comparison of applicants, the following criteria will be evaluated in the given order of priority, with an emphasis on the first two items:

- Scientific competence, which comprises scientific publications in the field and success in raising external research funding.

- Collaboration and leadership, including societal assignments, leadership experience, experience of collaboration in national and international networks, as well as good co-operative skills.

- Pedagogical merits, including experience in teaching and supervising students, experience in the planning and development of teaching, studies in university pedagogy or corresponding education, which shall be assessed in accordance with the Rector’s decision on the pedagogical competence of teachers and researchers at Åbo Akademi University.

The appointment will take place after an overall assessment of the candidate’s capabilities to carry out the duties included in the position.

A trial period will be applicable to a new employee.

The Director of Research is required to have excellent proficiency in English. He or she is expected to acquire sufficient knowledge of Swedish within three years from the appointment in order to successfully manage the tasks. Knowledge of Finnish and other languages is considered a merit.

An individual salary system is applied at Åbo Akademi University. The salary of the Director of Research is based on the Job Demand Level 7. In addition, a salary component based on individual work performance is added to the salary. See the salary charts.

The following should be submitted as attachments to the application:

  • Curriculum Vitae (CV) and a list of publications in the form of an academic portfolio as instructed by Åbo Akademi University at http://web.abo.fi/personal/academic_portfolio.pdf.
  • A list of five publications that are most relevant for the position; the applicant may be requested to provide the entire publications at a later stage.
  • A letter of motivation including the applicant’s personal reflection concerning the position, with a focus on research and leadership (max. 3 pages).

The application shall be submitted using the electronic application form below (www.abo.fi/rekrytering) by 3 p.m. (Finnish time) on Wednesday, 28th of February 2018.

More information regarding the position and the recruitment process is provided by Professor Kimmo Grönlund (kimmo.gronlund@abo.fi) or HR-specialist Solveig Vaherkylä (solveig.vaherkyla@abo.fi).

Åbo Akademi University is actively working for equal gender distribution and diversity across all personnel groups.

Ansökningstiden börjar: 2018-01-24 13:00 Ansökningstiden slutar: 2018-02-28 15:00