Universitetslärare i teologisk etik med religionsfilosofi

Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd ställning nationellt och internationellt inom forskning och utbildning.

Åbo Akademi söker en universitetslärare i teologisk etik med religionsfilosofi för anställning från och med 1.8.2018. Befattningen är placerad vid utbildningslinjen för teologi vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi (FHPT). Universitetsläraren kommer att bidra till och vara delaktig i en dynamisk och gränsöverskridande akademisk miljö inom ramen för fakultetens verksamhet.

Ämnesområdet systematisk teologi, med sina huvudinriktningar teologisk etik med religionsfilosofi respektive dogmatik finns inom ramen för utbildningslinjen för teologi. Den teologiska kandidatutbildningen är bred och omfattar samtliga teologiska ämnen vid fakulteten. Specialisering inom ett huvudämne sker på magisternivå. Den teologiska utbildningslinjens speciella undervisningsansvar är att utbilda präster, lärare samt andra experter på svenska för det tvåspråkiga Finland. Lärarna och forskarna samarbetar över ämnesgränserna och utgör ett dynamiskt team.

Ämnet teologisk etik med religionsfilosofi fokuserar på hur etiska, livsåskådningsmässiga och filosofiska teorier och insikter sam- och växelverkar med kristendomens traditionsrelaterade, kontextuella och samhälleliga villkor. Ämnets frågeställningar blir därför såväl systematiserande, hermeneutiska som praxisrelaterade. Ämnet innefattar också studier om såväl enskilda människors meningsskapande övertygelser och etiska livsval som olika gruppers, sammanhangs, gemenskapers och samfunds ideologier, tankesätt och praktiker. Inom ämnet studeras också religionsfilosofiska frågeställningar om religiöst språk, kunskaps- och sanningsanspråk samt verklighetsanspråk.


Befattningsbeskrivning
Universitetslärarens arbetsuppgifter består i första hand av undervisning, handledning och examination. Till arbetsuppgifterna hör bl.a. att delta i undervisning, handledning och granskning av lärdomsprov på grund- och magisternivå, att fungera som medlem i lärarteamet såväl inom ämnesområdet systematisk teologi som utbildningslinjen för teologi. Universitetsläraren har också ett undervisnings- och handledningsansvar i fakultetens engelskspråkiga magisterprogram Social Exclusion, där samverkan med lärare över ämnesgränser utanför teologin och internationella studeranden utgör en del av arbetsbilden.

I uppgifterna ingår också att delta i den pedagogiska utvecklingen på området samt att vara egenlärare för studenter på kandidatnivå. Universitetsläraren ska samverka med lärare och forskare nationellt och internationellt och bedriva forskning i relation till ämnets forskningsprofiler samt delta i utvecklingen av densamma. En tredjedel av arbetstiden kan reserveras för egen forskning.

Universitetslärare omfattas av systemet med helhetsarbetstid om 1624 timmar per år. Arbetsuppgifterna definieras närmare i en årlig arbetsplan (i enlighet med Personalinstruktion för Åbo Akademi, godkänd av styrelsen 17.8.2017).

Vid nyanställning tillämpas prövotid.

Behörighetsvillkor
Av universitetslärare krävs, enligt styrelsens beslut, pedagogisk kompetens och doktorsexamen i undervisningsämnet eller närstående ämne

Vid bedömningen och jämförelsen av sökande till befattningen beaktas följande kriterier i den nedan prioriterade ordningen:

  • Pedagogisk kompetens (50 %), inklusive undervisnings- och handledningserfarenhet, erfarenhet av undervisningsplanering och -utveckling, universitetspedagogiska studier eller motsvarande som bedöms i enlighet med rektors beslut om pedagogisk kompetens för lärare och forskare vid Åbo Akademi (20.6.2012).
  • Vetenskaplig kompetens (40 %), vilket innefattar forskningsmeriter såsom vetenskapliga publikationer på området, forskningsplanens relevans och kvalitet
  • Samverkan (10 %) inklusive samhälleliga uppdrag, erfarenhet av att samverka i nationella och internationella nätverk samt god samarbetsförmåga och administrativ förmåga.

Planerad forskning som anknyter till Åbo Akademis nya minoritetsprofilering betraktas som en tilläggsmerit. http://www.abo.fi/forskning/en/minorityresearch.

Eftersom en del av arbetsuppgifterna utförs på engelska i en internationell och tvärvetenskaplig miljö är relevant språklig kompetens och erfarenhet av tvärvetenskapligt akademiska samarbete av särskild betydelse.

Anställning görs efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential i relation till den sökandes förutsättningar att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Allmänna språkkrav
Undervisnings- och examensspråket vid Åbo Akademi är svenska. För lärarbefattningar krävs utmärkt förmåga att använda svenska i tal och skrift samt förmåga att förstå finska. Av en utlänning eller en icke infödd finsk medborgare förutsätts sådan kunskap i svenska att uppgifterna kan skötas med framgång. Kraven på språkkunskaper för lärarbefattningar vid Åbo Akademi framgår av universitetslagens 78 § (558/2009) samt i 1-2 § i Instruktion om de kunskaper i svenska och finska som krävs av lärare vid Åbo Akademi (25.2.2010).

Lön
Lönen erläggs enligt kravnivå 5-6 för undervisande och forskande personal. Därtill kommer en på prestationer baserad individuell lönedel. Vänligen se lönetabellen för undervisande och forskande personal.


Ansökan
Ansökan inlämnas i det elektroniska ansökningsformuläret nedan (på
www.abo.fi/rekrytering) senast 22.2.2018, kl. 15.00 (finsk tid). Till ansökan fogas följande bilagor:

  • universitetsportfölj enligt modellen: http://web.abo.fi/personal/uniportfolj/anvisningar inklusive publikationslista
  • Relevant forskningsplan för ämnet teologisk etik med religionsfilosofi (högst 6 s.)
  • en redogörelse (högst 2 s.) på sökandes mest relevanta erfarenheter för uppdraget
  • intyg över för uppgiften lämplig avlagd doktorsexamen
  • eventuella övriga intyg (språkintyg, intyg över pedagogiska studier)
  • kontaktuppgifter till två referenser.


Information
Närmare information om befattningen ges av ämnesansvarig forskningsledare i systematisk teologi, Anni Maria Laato (tfn +358 2 215 4366, e-post: anni-maria.laato@abo.fi) eller HR-specialist Jenni Kronqvist (tfn +358 2 215 3447, e-post: jenni.kronqvist@abo.fi).


Åbo Akademi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och en ökad mångfald i alla personalgrupper.

Ansökningstiden börjar: 26.01.2018 11:00 Ansökningstiden slutar: 22.02.2018 15:00