Professor i matematikens och naturvetenskapernas didaktik (tenure track)

Åbo Akademi (ÅA) är ett internationellt forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier är en dynamisk och gränsöverskridande miljö i vilken mångsidig forskning bedrivs, bland annat utifrån akademins minoritetsprofilering. Fakulteten har verksamhet inom områdena pedagogik, hälsovetenskaper och socialvetenskaper.

Åbo Akademi ledigförklarar en anställning som professor, biträdande professor, nivå 2 (Associate Professor) eller biträdande professor, nivå 1 (Assistant Professor) i matematikens och naturvetenskapernas didaktik vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV). Anställningen inleds 1.1.2025 eller enligt överenskommelse. Arbetsplatsens ort är Vasa.

Vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier finns utbildningsprogram för lärare inom småbarnspedagogik, klasslärare, speciallärare, pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete, ämneslärare, slöjdvetenskap och hushållsvetenskap samt utbildningsprogram för socialvetenskaper och hälsovetenskaper. Vid fakulteten finns också forsknings-, lärande- och utvecklingsmiljön Experience Lab. 

Till befattningsinnehavarens uppgift hör att leda och utveckla utbildnings- och forskningsverksamheten inom ämnesområdet matematikens och naturvetenskapernas didaktik.

Rekryteringen sker enligt Åbo Akademis tenure track-förfarande. Anställningen som professor är tillsvidare, medan en anställning som biträdande professor (nivå 1 och 2) är tidsbunden med möjlighet till tillsvidareanställning och avancemang till professor.

ARBETSBESKRIVNING OCH KVALIFIKATIONER

De matematiska ämnena (matematik, fysik och kemi) har en framträdande ställning inom det finländska utbildningsväsendet. Den ledigförklarade befattningen har särskilt ansvar för matematikens didaktik men även fysikens och kemins didaktik i utbildning av lärare för alla utbildningsnivåer i utbildningssystemet. 

Befattningsinnehavaren ska leda planeringen och verkställandet av undervisning och forskning på området för matematikens och naturvetenskapernas didaktik vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Befattningsinnehavaren förväntas initiera forskning och utveckling som gagnar de matematiska ämnena matematik, fysik och kemi på alla utbildningsstadier i Finland. 

Den som anställs som professor ska bedriva och leda vetenskaplig forskning, meddela därpå grundad undervisning, följa vetenskapens utveckling, anskaffa forskningsmedel, samverka med det övriga samhället och delta i nationellt och internationellt samarbete inom sitt område i enlighet med Universitetslagen (558/2009). I personalinstruktion för Åbo Akademi stadgas allmänt om en biträdande professors/biträdande professors/professors åligganden och uppgifter. 

Av professorer vid Åbo Akademi krävs förutom doktorsexamen gedigen vetenskaplig kompetens samt pedagogisk kompetens, visad förmåga att leda forskningsprojekt och anskaffa forskningsmedel, internationell forskningserfarenhet samt ledarskapsförmåga.

Av biträdande professor, nivå 2(Associate Professor) krävs doktorsexamen, gedigen forskningserfarenhet, potential att leda forskargrupper och anskaffa forskningsmedel, samt erfarenhet av internationell forskning. Ytterligare krävs undervisningsförmåga. Anställningsperioden för biträdande professor (nivå 2) är fyra år med möjlig förlängning på två år.

Av biträdande professor, nivå 1(Assistant Professor) krävs doktorsexamen, forskningserfarenhet samt pedagogisk kompetens. Tiden från avläggande av doktorsexamen bör i regel inte överskrida fyra år.  Anställningsperioden för biträdande professor (nivå 2) är fyra år med möjlig förlängning på två år.

Mera information om befattningen och dess behörighetskrav, bedömningskriterier, krav gällande språkkunskaper samt anställningsförfarandet, hittas i befattningens redogörelse.

SPRÅKKUNSKAPER
 
Kraven på språkkunskaper för lärarbefattningar vid Åbo Akademi framgår i sin helhet av universitetslagens 78 § (558/2009) samt § 1 och 2 i Instruktionen om de kunskaper i svenska och finska som krävs av lärare vid Åbo Akademi (25.2.2010).

För lärarbefattningar krävs av inhemska sökande utmärkt förmåga att använda svenska i tal och skrift samt förmåga att förstå finska.

För att kunna anställas som lärare vid Åbo Akademi ska en utländsk sökande eller en finsk medborgare, som inte är infödd, visa sådana kunskaper i svenska som en framgångsrik skötsel av befattningen förutsätter. Utländska och icke-infödda sökande befrias från kraven på kunskaper i finska, dock är kunskaper i finska meriterande. 

Sökande som saknar intyg över sina kunskaper i svenska kan få sina kunskaper prövade och vid behov avlägga språkprov inför Åbo Akademis språknämnd. Läs mera om visandet av språkkunskaper vid Åbo Akademi.

Muntliga och skriftliga kunskaper i engelska är nödvändiga för framgångsrik skötsel av uppgifterna.

LÖN OCH ARBETSTID

Lönen för en professor följer kravnivå 8-11, en biträdande professor (nivå 2) följer kravnivå 6-7 och en biträdande professor (nivå 1) följer kravnivå 5-6 i enlighet med kravnivåtabellen för undervisnings- och forskningspersonal i universitetens lönesystem. Till den uppgiftsrelaterade lönedelen tillkommer en på prestationer baserad individuell lönedel.

Den årliga arbetstiden för undervisnings- och forskningspersonal är 1612 h. Vid nyanställning tillämpas prövotid.

ANSÖKAN
 
Ansökan inlämnas via Åbo Akademis elektroniska ansökningsformulär senast 26.4.2024, kl. 15:00 (finsk tid). Se Instruktion för elektronisk arbetsansökan.

Till ansökan ska bifogas följande bilagor på engelska:

  1. Ansökningsbrev (högst 1 sida)
  2. En meritförteckning (enligt TENKs modell, https://tenk.fi/sv/anvisningar-och-material/modell-till-meritforteckning-forskare)
  3. En fullständig publikationsförteckning (https://www.abo.fi/om-abo-akademi/jobba-hos-oss/anvisningar-for-sokande-till-undervisnings-och-forskningsuppdrag/)
  4. En separat lista på max. 10 publikationer som den sökande önskar åberopa för att styrka sin kompetens. Publikationerna ska tillhandahållas elektroniskt, sökande länkar till publikationerna i publikationslistan eller till ett system för fildelning där publikationerna lagrats.
  5. En forskningsplan (max 5 s.) 
  6. En pedagogisk portfölj, se anvisning: http://web.abo.fi/befattningar/Pedagogisk_portfolj2021.pdf
  7. En beskrivning av sökandes syn på uppdraget samt visioner om ämnesområdets framtida utveckling (max. 2 s.). 
  8. Kopior av examensintyg och eventuella språkintyg
  9. Sökandes kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress och postadress) och kontaktuppgifter till tre referenspersoner, som beredningsgruppen vid behov kan kontakta.

INFORMATION

Frågor kring befattningen kan riktas till dekan Michaela Pörn (michaela.poern[a]abo.fi) eller om ansökningsprocessen till HR-specialist Malin Österholm-Liljedahl (malin.osterholm-liljedahl[a]abo.fi).

Åbo Akademi arbetar för en jämnare könsfördelning och en ökad mångfald i alla personalgrupper.

Ansökningstiden börjar: 07.03.2024 16:00Ansökningstiden slutar: 26.04.2024 15:00

Dela jobbannonsen