Universitetslektor / universitetslärare i informationsteknologi (Vasa)

Åbo Akademi (ÅA) är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd ställning nationellt och internationellt inom forskning och utbildning. Verksamheten finns på två campus, i Åbo och Vasa.

Åbo Akademi söker en universitetslektor / universitetslärare i informationsteknologi från 1.10.2024 (eller enligt överenskommelse) till Fakulteten för naturvetenskaper och teknik (FNT). Placeringsorten är Vasa.

Befattningen hör till utbildningsprogrammet i informationsteknologi. Utbildningsprogrammet i informationsteknologi består av två ämnen, datateknik och datavetenskap, och utbildar filosofie magistrar och diplomingenjörer i Åbo och Vasa. Forskningen inom informationsteknologi fokuserar på att ta fram mjukvarubaserade lösningar som stöder industrins och samhällets digitalisering. Centrala applikationsområden är industriellt internet och verksamhetskritiska system.


ARBETSBESKRIVNING
Universitetslektorn/universitetsläraren kommer att undervisa och handleda inom utbildningsprogrammet i informationsteknologi. Universitetslektorn/universitetsläraren har ett stort utbildningsansvar med kontaktundervisning och undervisar/handleder också på distans via olika nätbaserade verktyg. Denne förväntas också bidra till den existerande forskningsmiljön med sitt eget intresseområde inom forskning. I arbetsuppgifterna ingår även administration och planering av undervisning.

Lärarens arbetsuppgifter beror av den sökandes behörighetsnivå. En universitetslektors arbetsuppgifter består av undervisning och forskning. Forskningstiden är högst 1/3 av arbetstiden. En universitetslektor handleder och granskar lärdomsprov på alla utbildningsnivåer. En universitetslärares arbetsuppgifter består av undervisning och handledning på grundexamensnivå. Universitetsläraren kan beredas möjlighet att forska i mindre utsträckning. Universitetslärare som fått doktorsexamen övergår till anställning som universitetslektor.

Läraren omfattas av systemet med helhetsarbetstid om 1612 timmar per år. Arbetsuppgifterna definieras närmare i en årlig arbetsplan. Vid nyanställning tillämpas prövotid.


BEHÖRIGHETSKRAV OCH BEDÖMNING
För anställning som universitetslektor krävs doktorsexamen i datateknik, datavetenskap eller i ett för uppdraget relevant ämne samt undervisningsförmåga.

För anställning som universitetslärare krävs högre högskoleexamen i datateknik, datavetenskap eller i ett för uppdraget relevant ämne samt undervisningsförmåga.

Vid bedömningen och jämförelsen av sökande till befattningen beaktas följande meriter i den nedan prioriterade ordningen:

  • Pedagogisk kompetens (50%). Vid bedömning av undervisningsförmågan beaktas bl.a. sökandes pedagogiska grundsyn, pedagogisk utbildning, för uppdraget relevant undervisnings- och handledningserfarenhet, kursutvärderingar och utvärdering av sökandes undervisning samt deltagande i utvärdering och pedagogiskt utvecklingsarbete.
  • Vetenskaplig kompetens (30%), vilket kan innefatta forskningsmeriter såsom vetenskapliga publikationer på området, och forskarstudier.
  • Samverkan (20%), som inkluderar god samarbetsförmåga och erfarenhet av administrativa uppdrag samt praktisk förtrogenhet med ämnesområdet.

Anställning görs efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential i relation till den sökandes förutsättningar att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Sökande kan inbjudas till intervju och undervisningsprov.


ALLMÄNNA SPRÅKKRAV
Undervisnings- och examensspråket vid Åbo Akademi är svenska. För lärarbefattningar krävs utmärkt förmåga att använda svenska i tal och skrift samt förmåga att förstå finska. Av en utländsk eller en icke-infödd finsk medborgare förutsätts sådan kunskap i svenska att uppgifterna kan skötas med framgång. För ifrågavarande befattning har bestämts att utländska sökande inte behöver uppvisa förmåga att förstå finska, förståelse av finska är dock meriterande.

Kraven på språkkunskaper för lärarbefattningar vid Åbo Akademi framgår i helhet av universitetslagens 78 § (558/2009) samt i 1–2 § i Instruktion om de kunskaper i svenska och finska som krävs av lärare vid Åbo Akademi (25.2.2010).

Läs mera om språkkunskapskrav för sökande till undervisningsbefattningar vid Åbo Akademi.


LÖN
Lönen för en universitetslektor följer kravnivå 5-6 för forskande och undervisande personal i universitetens lönesystem. Lönen för en universitetslärare följer kravnivå 5 för undervisande och forskande personal i universitetens lönesystem. Därtill kommer en på prestationer baserad individuell lönedel (lönetabell). 


ANSÖKAN
Lämna in din ansökan via Åbo Akademis elektroniska ansökningsformulär senast 12.8.2024, kl. 15:00 (finsk tid). Se närmare anvisningar för uppgörande av ansökan: Instruktion för elektronisk arbetsansökan

Till ansökan fogas följande bilagor:

  1. Ansökningsbrev med en redogörelse över de mest relevanta erfarenheterna för uppdraget och en beskrivning av de egna forskningsintressena (högst 2 s.)
  2. En meritförteckning, i tillämpliga delar, enligt modell av Forskningsetiska delegationen, TENK, inklusive fullständig publikationsförteckning i vilken tre publikationer som stöder sökandes vetenskapliga kompetens markeras
  3. Pedagogisk portfölj, se anvisning
  4. Kopia på betyg över doktors-/magisterexamen och eventuella andra intyg för att styrka behörigheten (språkintyg, intyg över pedagogiska studier)

Ansökningstiden har förlängts per 22.5.2024. 


VI ERBJUDER DIG
Ta tillfället i akt och kom med i vår dynamiska och internationella gemenskap. Som anställd vid Åbo Akademi får du tillgång till olika förmåner samt en trygg och välkomnande campusmiljö. Dessa inkluderar företagshälsovård, modern forskningsinfrastruktur och verktyg för undervisning, personalutbildning och kontinuerligt lärande, inklusive möjligheten att studera både pedagogik och språk.

Anställningsstrukturen för forskare och lärare vid Åbo Akademi består av fyra karriärsteg. Målet med forskarkarriären i fyra nivåer är att förtydliga hur en forskaridentitet stärks genom de kompetenser och erfarenheter som forskaren tillägnar sig i det vetenskapliga samfundet och på det sätt forskaren utvecklas till en självständig och sedermera ledande forskare inom sitt område. För tillsvidareanställd undervisande och forskande personal vid universitetet är det möjligt att avancera internt från en karriärnivå till nästa då vissa förutsättningar uppfylls och då det är förenligt med enhetens strategiska personalförsörjningsplan.

Vi stöder personalens välbefinnande genom att erbjuda heltäckande förebyggande företagshälsovård i tillägg till allmän sjukvård. Dessutom omfattas all personal av Åbo Akademis rese- och arbetsolycksfallsförsäkring.

Universitetet erbjuder välbefinnandetjänster och möjlighet att utöva flera former av motion. Personalen kan utnyttja möjligheterna till mångsidiga träningsaktiviteter via ÅAU Sports Vasa.

Finland erbjuder också många utmärkta statsunderstödda tjänster för medborgarna, inklusive förmånlig dagvård och en grundskola, som konsekvent rankas bland de bästa i världen.

Mer information om Åbo Akademi som organisation finns på webbsidan abo.fi.


INFORMATION
Närmare information om innehållet i befattningen ges av professor, ämnesklusteransvarig Ivan Porres Paltor (ivan.porres[a]abo.fi) och i frågor gällande ansökningsprocessen HR-specialist Sabina Ringvall (sabina.ringvall[a]abo.fi)

Åbo Akademi arbetar för en jämnare könsfördelning och en ökad mångfald i alla personalgrupper.

Ansökningstiden börjar: 10.04.2024 09:00Ansökningstiden slutar: 12.08.2024 15:00

Dela jobbannonsen