Laboratorietekniker / Laboratory Technician within marine biology

Åbo Akademi (ÅA) är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd ställning nationellt och internationellt inom forskning och utbildning.

Åbo Akademi ledigförklarar en befattning som laboratorietekniker vid Fakulteten för naturvetenskaper och teknik. Anställningen gäller tills vidare och inleds så snart som möjligt, dock senast den 15.8.2024. Placeringsorten är Åbo och arbetet utförs i Åbo, på Husö biologiska station och vid Skärgårdscentrum Korpoström.

ARBETSUPPGIFTER

Vill du bidra med din expertis inom miljöforskning för att stödja våra laboratorie-, experiment- och fältaktiviteter? Är du en praktiskt lagd person med bakgrund inom marin forskning eller miljösektorn? Tycker du om att arbeta med forskare och entusiastiska studenter i en inspirerande skärgårdsmiljö? Då är du välkommen att söka denna befattning.

Laboratorieteknikern är placerad vid enheten laboratorieservice och betjänar forsknings- och laboratoriepersonalen vid ämnet miljö- och marinbiologi. Arbetsuppgifterna är i huvudsak följande:

  • Ger tekniskt stöd i driften av laboratoriet och experimentanläggningarna i Åbo, vid Husö biologiska station och Korpoströms skärgårdscentrum
  • hjälper fältstationens personal med att använda fältfordon (båtar, bilar) och dykutrustning och se till att de underhålls på rätt sätt
  • ger personal och studenter tekniskt stöd och information om hur man använder ämnets forskningsutrustning på Husö och Korpoström (sensorer, experimentella system, labbanalysator)
  • bistår i pågående forskning och miljöövervakning vid fältprovtagning, experimentell akvarie- och mesokosmforskning, laboratorieexperiment och analys.

Till arbetsuppgifterna hör ytterligare att upprätthålla och utveckla miljöövervakningsinsatser i ämnet samt datahantering, kurering och grundläggande statistiska analyser, att bistå ämnet i utåtriktade aktiviteter såsom t.ex. utveckling av webbsidor för ämnets infrastruktur samt att bistå ämnet vid inköp och upphandling av utrustning och anordningar.

Arbetsuppgifterna kan, beroende på den anställdas expertis, ytterligare specificeras senare.

BEHÖRIGHETSKRAV

För anställning som laboratorietekniker krävs högskoleexamen (universitets- eller yrkeshögskoleexamen) inom miljöbiologi, miljöteknik eller motsvarande, eller teknisk utbildning och erfarenhet av laboratoriearbete. Arbetet kräver problemlösningsförmåga, intresse för tekniska och mekaniska system och deras användning i forskning, IT-kunskaper samt körkort. Dykarkompetens är meriterande men inget krav.

Vi söker en positiv, självständig person med god samarbets- och kommunikationsförmåga och intresse för laboratoriearbete.

För uppgiften krävs goda kunskaper i svenska och engelska samt minst nöjaktiga kunskaper i finska.

ANSTÄLLNINGSVILLKOR

Lönen följer kravnivå 6 enligt kravnivåramen för övrig personal i universitetens kollektivavtal, se lönetabeller på https://www.sivista.fi/wp-content/uploads/2022/04/Lonetabeller-010622.pdf . Till den uppgiftsrelaterade lönedelen tillkommer en på prestationer baserad individuell lönedel. Anställningen är på heltid. Vid nyanställning tillämpas prövotid på sex månader.

ANSÖKAN

Ansökan bör lämnas in senast den 1.6.2024 kl. 12.00 (finsk tid). Ansökan inlämnas elektroniskt i det elektroniska ansökningsformuläret nedan (www.abo.fi/rekrytering). För tekniskt stöd, se Instruktion för elektronisk arbetsansökan.

Till ansökan bifogas ett ansökningsbrev som inkluderar en redogörelse för den sökandes mest relevanta erfarenheter för anställningen (max två sidor) och ett CV, samt intyg om för anställningen lämplig examen och eventuella andra intyg.

Sökande kan inbjudas till intervju.

INFORMATION

Närmare information fås av professor Christian Pansch-Hattich (cpanschh@abo.fi) och chef för Laboratorieservice Tor Laurén (tor.lauren@abo.fi). För frågor som berör rekryteringsprocessen kan HR specialist Anna Lübchow (anna.lubchow@abo.fi) kontaktas.

Åbo Akademi arbetar för en jämnare könsfördelning och ökad mångfald i alla personalgrupper.


**************************

Åbo Akademi University is an internationally acknowledged research university with an extensive responsibility for providing education in Swedish in Finland. With its international research community and its strong Nordic ties, Åbo Akademi University has an acclaimed and recognized position within research and education both nationally and internationally.

Åbo Akademi University opens a position as laboratory technician at the Faculty of Science and Engineering. The employment is permanent and starts as soon as possible, or on 15.8.2024 at the latest. The position is located in Turku, and the work is carried out in Turku, at the Husö Biological Station, and at the Archipelago Centre Korpoström.

WORK TASKS

Do you want to contribute your expertise in environmental research to support our lab, experimental, and field activities? Are you a practical person with a background in marine research or the environmental sector? Do you like working with researchers and enthusiastic students in an inspiring archipelago environment? In that case, you are welcome to apply for this position.

The laboratory technician is placed at the laboratory services unit and serves the research and laboratory staff of the subject of environmental and marine biology. The main work tasks include the following:

  • providing technical support in operating the laboratory and experimental facilities in Turku, at the Husö Biological Station, and the Korpoström Archipelago Centre
  • assisting field station staff in operating field vehicles (boats, cars) and diving equipment and ensuring they are maintained properly
  • providing staff and students with technical support and information on using the subject's research equipment at Husö and Korpoström (sensors, experimental systems, lab analyser)
  • assisting in ongoing research and environmental monitoring in field sampling, experimental aquarium and mesocosm research, laboratory experiments, and analysis.

Additional tasks include maintenance and development of environmental monitoring efforts in the subject and data maintenance, curation, and basic statistical analyses, assisting the subject in outreach activities, e.g. developing web pages for the subject's infrastructure, and in the purchase and procurement of equipment and devices.

Depending on the employee's expertise, the duties may be further specified later.

QUALIFICATION CRITERIA

For employment as a laboratory technician, the applicant must have a higher education degree (university or university of applied science degree) in environmental biology, environmental technology or equivalent, or technical education and experience in laboratory work. The work requires problem-solving skills, an interest in technical and mechanical systems and their use in research, IT skills and a driver's license. Diving skills are an advantage but not a requirement.

We are looking for a positive, independent person with good collaboration and communication skills and an interest in laboratory work.

The position requires good knowledge of Swedish and English and at least satisfactory knowledge of Finnish.

TERMS OF EMPLOYMENT

The salary will be based on requirement level 6 for other experts and support staff, please see the salary chart in the universities' collective agreement: https://www.sivista.fi/wp-content/uploads/2023/03/Salary-Scales-010923-and-010324.pdf. In addition, there is an individual salary component based on performance. The employment is full-time. For new employees, a trial period applies.

APPLICATION

Please submit your electronic application in the ÅAU recruitment system (www.abo.fi/rekrytering) no later than June 1, 2024 at 12:00 (EEST, Finnish time zone). For technical support, please see guidelines on the electronic application.

The application is accompanied by an application letter containing a statement of the applicant's most relevant experience for the position (max. two pages) and a CV, as well as a certificate of a degree suitable for the position, and any other certificates.

Applicants may be invited to an interview.

INFORMATION

Further information about the position and task requirements is provided by Professor Christian Pansch-Hattich (cpanschh@abo.fi) and Laboratory Service Manager Tor Laurén (tor.lauren@abo.fi) . HR Specialist Anna Lübchow (anna.lubchow@abo.fi) can provide information regarding the recruitment process.

Åbo Akademi University works for a more even gender distribution and increased diversity in all staff groups.

Application period starts: 2024-05-08 16:00Application period ends: 2024-06-01 12:00

Share