Universitetslektor i global etik och livsåskådning

Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd ställning nationellt och internationellt inom forskning och utbildning. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi är en dynamisk och gränsöverskridande miljö i vilken mångsidig forskning bedrivs, bland annat utifrån akademins minoritetsprofilering. 

 
Åbo Akademi söker en universitetslektor i global etik och livsåskådning från den 1.1.2025 (eller enligt överenskommelse). Befattningen är placerad vid utbildningsprogrammet för kultur, historia och filosofi i Åbo.  

Universitetslektorn förväntas bidra till och vara delaktig i en dynamisk och gränsöverskridande akademisk miljö vid Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi med uppdraget att delta i att utveckla utbildningarna inom de tvärvetenskapliga studiehelheterna Etik i en globaliserad värld och Livsåskådningskunskap.

Universitetslektorns arbete ingår i fakultetens fortsatta satsning på Agenda2030 och övergripande hållbarhetsfrågor samt undervisning inom relaterade studieprogram såsom Master's Degree Programme in Social Exclusion, minoritetsstudier vid ÅA samt universitetssamarbetsnätverket CHARM-EU.  

Om programmen kan läsas mera på bloggen https://blogs.abo.fi/etik-i-en-globaliserad-varld/ och https://www.abo.fi/amnen/livsaskadningskunskap-biamne/.  


BEFATTNINGSBESKRIVNING
Universitetslektorn i global etik och livsåskådning har ett särskilt undervisnings- och utvecklingsuppdrag i relation till biämneshelheterna Etik i en globaliserad värld och Livsåskådning vid fakulteten. Universitetslektorn ska undervisa kurser på båda områdena samt handleda och granska avhandlingar som tematiskt anknyter till dem. Universitetslektorn förväntas ytterligare  och utifrån sin kompetens ha mindre undervisningsuppdrag inom andra studiehelheter inom fakulteten, t.ex. inom det internationella magisterprogrammet Social Exclusion (i vilket ingår filosofi, genusvetenskap, religionsvetenskap, historia eller systematisk teologi) där en del av biämnenas kurser också ingår.    

Universitetslektorn har ett stort utbildningsansvar med mycket kontaktundervisning på kandidat- men även magisternivå. Universitetslektorn deltar i för hela Åbo Akademi gemensam arbetsgrupp för ämneslärarstudier och i den pedagogiska utvecklingen på området. För att framgångsrikt kunna utföra arbetsuppgifterna bör universitetslektorn vara aktiv och delaktig i undervisnings- och forskningsmiljön på campus.  

Universitetslektorn ska samverka nationellt och internationellt samt bedriva relevant forskning i anknytning till programmens tematiska områden och CHARM-EU genom hållbarhetsfokuset. Hen ska bidra till att utveckla forskarutbildningen och den existerande forskningsmiljön genom fortgående forsknings- och publiceringsverksamhet.

Universitetslektorns möjlighet att forska utgör högst 1/3 av arbetstiden.  

Universitetslektorer omfattas av systemet med helhetsarbetstid om 1612 timmar per år. Arbetsuppgifterna definieras närmare i en årlig arbetsplan (i enlighet med Instruktion för personal, godkänd av styrelsen 1.4.2022). 


KOMPETENS OCH BEDÖMNING 

Av universitetslektorn krävs doktorsexamen i ett för biämnena global etik och livsåskådning relevant ämne eller närstående ämne samt undervisningsförmåga.  

Starkt meriterande är relevant undervisningserfarenhet, erfarenhet av studieplanering, utbildningskoordinering och motsvarande utbildningsutvecklande arbete i universitetsmiljö. Meriterande är även erfarenhet av interdisciplinärt akademiskt samarbete. 

Vid bedömningen och jämförelsen av sökande till befattningen beaktas följande kriterier i den nedan prioriterade ordningen: 

  • Pedagogisk kompetens (50 %), vilket inkluderar bl.a. undervisningsförmåga, pedagogisk grundsyn, pedagogisk utbildning, för uppdraget relevant undervisnings- och handledningserfarenhet, kursutvärderingar och utvärdering av sökandes undervisning samt deltagande i utvärdering och pedagogiskt utvecklingsarbete. 

  • Vetenskaplig kompetens (30 %), vilket innefattar forskningsmeriter såsom vetenskapliga publikationer på relevant område och andra forskningsresultat och erfarenhet av att söka forskningsfinansiering samt erhållen forskningsfinansiering 

  • Samverkan (20 %), inklusive god förmåga till kollegialt samarbete och ämnesövergripande samarbete, erfarenhet av samverkan med det övriga samhället samt deltagande i nationell och internationell verksamhet inom ens område, erfarenhet av projektledning och administrativ förmåga. 

En anställning görs efter en helhetsbedömning av sökandens skicklighet och utvecklingspotential i relation till förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. 

Sökande kan inbjudas till intervju och ombes avge undervisningsprov. 

Vid nyanställning tillämpas prövotid. 


ALLMÄNNA SPRÅKKRAV 
Kraven på språkkunskaper för lärarbefattningar vid Åbo Akademi framgår i helhet av universitetslagens 78 § (558/2009) samt i 1–2 § i Instruktion om de kunskaper i svenska och finska som krävs av lärare vid Åbo Akademi (25.2.2010).  

För lärarbefattningar krävs utmärkt förmåga att använda svenska i tal och skrift av infödda finska medborgare, av en utländsk sökande eller en icke-infödd finsk sökande förutsätts kunskaper i svenska så att uppgifterna kan skötas med framgång.  

Universitetslektorn i global etik och livsåskådning ska undervisa på svenska och engelska. För en framgångsrik skötsel av undervisningsuppgifterna krävs utöver kunskaper i svenska därför även kunskaper i engelska. I arbetsuppgifterna ingår nationellt samarbete varför förmåga att förstå finska förutsätts av samtliga sökanden.  

Läs mera om hur språkkunskapskrav och erhållande av intyg på svenska kunskaper för sökande till undervisningsbefattningar vid Åbo Akademi.


LÖN
Lönen erläggs enligt kravnivå 5–6 för undervisande och forskande personal. Därtill kommer en på prestationer baserad individuell lönedel.  


ANSÖKAN
Ansökan inlämnas i det elektroniska ansökningsformuläret nedan senast 1.7.2024, kl. 15.00 (finsk tid). Se närmare anvisningar för uppgörande av ansökans bilagor: https://www.abo.fi/anvisningar-for-sokande-till-undervisnings-och-forskningsuppdrag/ 

Till ansökan fogas följande bilagor: 

  1. Ansökningsbrev med en redogörelse på de mest relevanta erfarenheterna för uppdraget (högst 2 s.) 
  2. CV, enligt modell av Forskningsetiska delegationen i Finland, TENK: https://tenk.fi/sv/anvisningar-och-material/modell-till-meritforteckning-forskare  inklusive en fullständig publikationsförteckning  
  3. En separat lista över högst 4 publikationer som stöder sökandes vetenskapliga kompetens. Publikationerna tillhandahålls elektroniskt genom sökande laddar upp dem i ansökningsformuläret som pdf-dokument eller ger länk till ett system för fildelning där publikationerna har lagrats och kan laddas ner 
  4. Pedagogisk portfölj: http://web.abo.fi/befattningar/Pedagogisk_portfolj2021.pdf 
  5. Kopia på betyg över doktorsexamen och eventuella andra intyg för att styrka behörigheten (språkintyg, intyg över pedagogiska studier) 
  6. Forskningsplan (högst 4 s.) 
  7. Kontaktuppgifter till två referenser 

 
INFORMATION 
Närmare information om befattningen ges av professor, ämnesansvarig för biämnet livsåskådningskunskap Martin Gustafsson, e-post: martin.gustafsson[a]abo.fi eller (om ansökningsprocessen) HR-specialist Jenni Kronqvist, e-post: jenni.kronqvist[a]abo.fi. 

 
Åbo Akademi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och en ökad mångfald i alla personalgrupper. 

 

 

Ansökningstiden börjar: 27.05.2024 17:00Ansökningstiden slutar: 01.07.2024 15:00

Dela jobbannonsen