äldre universitetslektor i miljögeologi

Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd ställning nationellt och internationellt inom forskning och utbildning. 

Åbo Akademi (ÅA) ledigförklarar en anställning som äldre universitetslektor i miljögeologi vid Fakulteten för naturvetenskaper och teknik (FNT). Placeringsorten är Åbo. Anställningen gäller tillsvidare och inleds 15.10.2024, eller enligt överenskommelse.

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik utvecklar lösningar och processer som saktar ner klimatförändring, främjar en renare miljö och ett friskare hav samt hittar metoder för att upptäcka, behandla och förebygga sjukdomar. Vårt huvudmål är en välmående människa i ett hållbart samhälle. Vår forskning görs i ett omfattande samarbete med industrin, forskningsinstitut och andra universitet såväl i Finland som utomlands. Befattningen som äldre universitetslektor är placerad vid ämnet geologi och mineralogi

ARBETSBESKRIVNING 

Till den äldre universitetslektors arbetsuppgifter hör att undervisa, handleda och granska lärdomsprov på samtliga utbildningsnivåer. Till arbetsuppgifterna hör ytterligare att utöva självständig vetenskaplig forskning och att delta i den kontinuerliga utvecklingen och utvärderingen av utbildningsområdet. Av arbetstiden ska 2/3 användas för undervisning, 1/3 reserveras för forskning.

Befattningens huvudsakliga verksamhetsområde är miljögeologi med betoning på geokemiska och hydrologiska processer, framförallt i gränssnittet mellan tillrinningsområde, vattendrag och hav, som kompletterar och stärker den pågående forskningen. Till undervisningsansvaret hör huvudansvar för kurser på kandidatnivå, medverkan i fördjupade kurser samt administrationsansvar för kandidatseminarier. Den som anställs förutsätts medverka i handledning på alla nivåer, fungera som huvudhandledare på kandidatnivå samt aktivt medverka i doktorandhandledning inom området miljögeologi. Övriga ansvarsuppdrag relaterade till forskning och undervisning kan även ingå.

BEHÖRIGHETSKRAV

Av en äldre universitetslektor krävs doktorsexamen och forskningsmeriter motsvarande vetenskapliga meriter för docent samt undervisningsförmåga.

Vid bedömningen och jämförelsen av sökande till befattningen beaktas följande meriter:

  • Pedagogisk kompetens. Vid bedömning av undervisningsförmågan beaktas bl.a. sökandes pedagogiska grundsyn, pedagogisk utbildning, för uppdraget relevant undervisnings- och handledningserfarenhet, kursutvärderingar och utvärdering av sökandes undervisning samt deltagande i utvärdering och pedagogiskt utvecklingsarbete.
  • Vetenskaplig kompetens, vilket kan innefatta forskningsmeriter såsom vetenskapliga publikationer på området och erfarenhet av att leda forskningsprojekt.
  • Samverkan, som inkluderar god samarbetsförmåga och erfarenhet av administrativa uppdrag.
  • Praktisk förtrogenhet med ämnesområdet.

Anställning görs efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential i relation till den sökandes förutsättningar att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

SPRÅKKUNSKAPER

Undervisnings- och examensspråket vid Åbo Akademi är svenska. För framgångsrik skötsel av uppgifterna krävs utmärkta kunskaper i svenska och engelska. Kraven på språkkunskaper för lärarbefattningar vid Åbo Akademi framgår i sin helhet av universitetslagens 78 § (558/2009) samt § 1 och 2 i Instruktionen om de kunskaper i svenska och finska som krävs av lärare vid Åbo Akademi (25.2.2010). 

LÖN OCH ARBETSTID

Lönen för en äldre universitetslektor följer kravnivå 6-7 i enlighet med kravnivåtabellen för undervisnings- och forskningspersonal i universitetens lönesystem. Till den uppgiftsrelaterade lönedelen tillkommer en på prestationer baserad individuell lönedel. Se lönetabeller på:
 https://www.sivista.fi/wp-content/uploads/2022/04/Lonetabeller-010622.pdf
 
 Den årliga arbetstiden för forsknings- och undervisningspersonal är 1612 h. Vid nyanställning tillämpas prövotid.

ANSÖKAN

Ansökan inlämnas via Åbo Akademis elektroniska ansökningsformulär (www.abo.fi/rekrytering). För teknisk information om inlämnandet av en ansökan vänligen se: Instruktion för elektronisk arbetsansökan | Åbo Akademi (abo.fi).
 
 Ansökan ska lämnas in senast 5.8.2024, kl. 15:00 (finsk tid) tillsammans med följande bilagor:

  1. En meritförteckning enligt modell av Forskningsetiska delegationen, TENK (https://tenk.fi/sv/anvisningar-och-material/modell-till-meritforteckning-forskare). Till meritförteckningen bifogas en fullständig publikationsförteckning (se https://www.abo.fi/om-abo-akademi/jobba-hos-oss/anvisningar-for-sokande-till-undervisnings-och-forskningsuppdrag/)
  2. En pedagogisk portfölj (se anvisning: http://web.abo.fi/befattningar/Pedagogisk_portfolj2021.pdf)
  3. En separat lista med länkar till max. fem publikationer som den sökande kan åberopa för att styrka sin kompetens
  4. En forskningsplan som inkluderar den sökandes syn på uppdraget, visioner för framtiden samt ledarskap (max. 4 sidor)

Sökande kan efter att ansökningstiden upphört ombes komplettera sin ansökan med kopior av betyg, intyg och kontaktuppgifter till referenspersoner som beredningsgruppen vid behov kan kontakta.

VAD VI ERBJUDER

Ta tillfället i akt och kom med i vår dynamiska och internationella gemenskap. Som anställd vid Åbo Akademi får du tillgång till olika förmåner samt en trygg och välkomnande campusmiljö. Dessa inkluderar företagshälsovård, modern forskningsinfrastruktur och verktyg för undervisning, personalutbildning och kontinuerligt lärande, inklusive möjligheten att studera både pedagogik och språk. 

Vi stöder personalens välbefinnande genom att erbjuda heltäckande förebyggande företagshälsovård. Dessutom omfattas all personal av Åbo Akademis personalrese- och arbetsolycksfallsförsäkring.  

Universitetet erbjuder friskvårds- och välbefinnandetjänster. Personalen kan utnyttja möjligheterna till gym- och gruppträningspass samt andra mångsidiga träningsaktiviteter som finns på campus via CampusSport. Mer information om Åbo Akademi som organisation finns på våra webbsidor.

INFORMATION

Frågor kring befattningen kan riktas till professor Peter Österholm (fornamn.efternamn[a]abo.fi) eller om ansökningsprocessen till HR-specialist Anna Lübchow (fornamn.efternamn[a]abo.fi).
 
Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter inom det aktuella området att söka befattningen. Åbo Akademi arbetar för en jämnare könsfördelning och en ökad mångfald i alla personalgrupper.


Ansökningstiden börjar: 06.06.2024 11:00Ansökningstiden slutar: 05.08.2024 15:00

Dela jobbannonsen